DOKUMENTY

Dokumenty

Statut

Statut studenckiego koła naukowego „Nowe Media” z siedzibą w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§1. Studenckie naukowe „Nowe Media”, zwane dalej Kołem, jest organizacją studencką o charakterze naukowym i samokształceniowym, działającą zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz z obowiązującymi zarządzeniami Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

§2. Koło jest jednostką międzywydziałową Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie obejmującą wydziały:

1. Wydział Humanistyczny
2. Wydział Filologiczny
3. Wydział Pedagogiczny
4. Wydział Geograficzno-Biologiczny
5. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
6. Wydział Sztuki

§3. Opiekę nad Kołem sprawuje Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, zwana dalej Jednostką Organizacyjną.

§4. Koło posiada bezpośredniego Opiekuna powołanego przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej.

§5. Koło używa pieczęci, logo (załącznik nr 1), a także prowadzi dokumentację swojej pracy.

§6. Koło jest niezależną, samorządzącą się jednostką, która podejmuje decyzje poprzez głosowanie.

§7. Podczas głosowań zwykła większość głosów jest rozumiana jako 50% + 1 oddanych głosów obecnych osób uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej 50% + 1 osób uprawnionych do głosowania.

§8. Dopuszczalne jest przeprowadzenie zebrania oraz wyborów w formie określonej przez Zarząd (np. drogą elektroniczną).

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§9. Celem Koła jest:

1. Rozbudzanie wśród studentów zainteresowań naukowych i pasji badawczych związanych z nowymi mediami.
2. Aktywny wkład w poszerzanie i promowanie wiedzy z pogranicza dwóch dyscyplin naukowych – informatyki i sztuki.
3. Aktywizowanie studentów do uczestniczenia w życiu artystycznym i kulturalnym również w przestrzeni wirtualnej.
4. Wspieranie rozwoju studentów pod kątem ich przyszłej pracy naukowej i zawodowej.
5. Promowanie osiągnięć naukowych oraz artystycznych Członków Koła.
6. Promowanie działalności Koła.
7. Integrowanie środowiska studentów i pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego oraz firm, przedsiębiorstw, organizacji i osób niezależnych (freelancerów) związanych z obszarem działalności Koła. Indywidualne i kolektywne samokształcenie Członków Koła.
8. Inne działanie służące rozwojowi naukowemu, kulturalnemu oraz artystycznemu Członków Koła.

§10. Koło realizuje swoje cele poprzez:

1. Wspieranie aktywności naukowej, kulturalnej i artystycznej.
2. Współpracę z innymi organizacjami studenckimi, kołami, instytucjami naukowymi, stowarzyszeniami oraz indywidualnymi osobami.
3. Organizację i udział w odczytach, seminariach, sympozjach, konferencjach, warsztatach, zjazdach naukowych, spotkaniach, festiwalach, wystawach, wernisażach, konkursach, spotkaniach z artystami i przedstawicielami obszaru nowych mediów.
4. Wspieranie umiejętności współpracy poprzez organizację zebrań, wyjazdów i innych spotkań o charakterze towarzyskim i integracyjnym.
5. Aktywne wspieranie Członków Koła w dążeniu do realizacji założonych celów oraz umożliwienie publikacji studenckiego dorobku naukowego oraz artystycznego.
6. Propagowanie wiedzy o nowych mediach i kulturze.
7. Realizację projektów multimedialnych.
8. Koleżeńską pomoc w zrozumieniu wybranych zagadnień związanych z działalnością Koła.
9. Podejmowanie innych inicjatyw związanych z działalnością Koła.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11. Członkowie Koła dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.

§12. Członkiem zwyczajnym może zostać student lub absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

§13. Członkiem wspierającym może być osoba związana z Uniwersytetem Pedagogicznym, w ramach którego działa Koło, zainteresowana działalnością Koła, deklarująca na jego rzecz pomoc naukową, artystyczną lub materialną (oraz inne osoby fizyczne lub prawne za zgodą Kierownika Jednostki Organizacyjnej).

§14. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Koła.

§15. Członków zwyczajnych, wspierających przyjmuje Zarząd Koła, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Członków honorowych przyjmuje Zarząd Koła na pisemny wniosek Członka Koła.

§16. Członek zwyczajny ma prawo do:

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła.
2. Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem działalności Koła.
3. Zaskarżania uchwał Zarządu do Komisji Rewizyjnej.
4. Reprezentowania Koła na imprezach naukowych oraz artystycznych za wiedzą i pisemną zgodą Zarządu.
5. Korzystania z zasobów Koła (zaplecza technicznego).
6. Ubiegania się o zaświadczenie o swojej działalności w Kole. Każde zaświadczenie może zostać wystawione i podpisane wyłącznie przez Przewodniczącego Koła lub Opiekuna Koła, w porozumieniu z koordynatorem sekcji, w której działa osoba starająca się o zaświadczenie lub Zarządem Koła. Zarząd Koła lub Opiekun Koła zobowiązani są wydać powyższe zaświadczenie w terminie 10 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku.

§17. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1. Przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Koła.
2. Regularnego opłacania składek.
3. Reprezentowania Koła swoją godną postawą.
4. Brania czynnego udziału w działalności statutowej Koła.

§18. Członek wspierający posiada głos doradczy oraz prawo do udziału w działalności statutowej Koła.

§19. Członek honorowy posiada głos doradczy oraz prawo do udziału w działalności statutowej Koła.

§20. Członkostwo w Kole ustaje na skutek:

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Koła, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
2. Skreślenia z listy członków z powodu naruszania obowiązków przewidzianych paragrafem §17.
3. W przypadku określonym pkt. 2 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia.
4. W przypadku niespełniania wymagań na Członka Koła.

§21. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 20 dni roboczych od daty wystawienia wniosku.

§22. Osobie skreślonej nie przysługuje zwrot wpłaconych składek członkowskich.

 

Rozdział IV

Organy Koła

§23. Władzami Koła są:

1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§24. Kadencja Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej trwa 12 miesięcy. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania. Wybory ogłasza Zarząd nie później niż tydzień przed ich planowanym terminem. Kandydatury na poszczególne funkcje zgłaszane do Zarządu nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. W przypadku braku Zarządu te obowiązki przejmuje w kolejności Komisja Rewizyjna, Opiekun Koła.

§25. Pierwszy Zarząd Koła zostaje wybrany zwykłą większością głosów podczas zebrania założycielskiego spośród osób obecnych.

§26. W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających, nie później niż 10 dni roboczych od daty powstania wakatu.

§27. Walne Zebranie Członków

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koła.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie honorowi, członkowie wspierający, Opiekun Koła oraz Opiekunowie Sekcji.

3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku akademickim, nie częściej niż raz na trzy miesiące.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez:

a) Zarząd,
b) Komisję Rewizyjną,
c) Opiekuna Koła,
d) Zwykłą większość Członków zwyczajnych.

§28. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1. Uchwalenie statutu i jego zmian.
2. Ogłaszanie wyborów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Koła.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań Zarządu Koła.
5. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Koła.
6. Ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7. Uchwalenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej.

§29. Zarząd

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Koła, zgodnie ze statutem Koła i obowiązującymi uchwałami, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków oraz Komisją Rewizyjną.
2. W skład Zarządu wchodzi:

a) Przewodniczący,
b) Zastępca Przewodniczącego,

oraz opcjonalnie:

c) Sekretarz,
d) Skarbnik,
e) Członkowie Zarządu.

3. Wniosek o odwołanie Członka Zarządu lub całego Zarządu może zostać złożony podczas Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybie przewidzianym w §27 punkt 5.

§30. Do zakresu działań Zarządu należy:

1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
2. Sprawowanie opieki nad mieniem Koła.
3. Zwoływanie zwyczajnego oraz nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
4. Przyjmowanie nowych Członków Koła.
5. Podejmowanie uchwał i rozporządzeń dotyczących bieżącej działalności Koła.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach wykluczania Członków.
7. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
8. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
9. Sporządzanie i przekazywanie materiałów dotyczących działalności Koła, zgodnie z Zarządzeniem Rektora oraz wymaganych przez władze Uczelni, Katedry i Pełnomocnika Rektora.

§31. Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem Koła powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Koła oraz Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna liczy co najmniej 2 członków.

§32. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kwartalne kontrolowanie działalności Koła.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
3. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd.
5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Koła.
6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§33. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Koła.

§34. Wniosek o odwołanie członka Komisji Rewizyjnej bądź całej Komisji Rewizyjnej mogą złożyć do Zarządu Członkowie Zwyczajni Koła działający wspólnie w nie mniejszej liczbie niż 1/3 wszystkich Członków Zwyczajnych. Po otrzymaniu wniosku, Zarząd ma 10 dni roboczych na zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V

Fundusze Koła

§35. Źródłami finansowania Koła są:

1. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
2. Wydziały oraz jednostki Uniwersytetu Pedagogicznego.
3. Składki członkowskie.
4. Środki finansowe pozyskiwane z innych źródeł (aukcje prac Członków Koła, zbiórki, crowdfinancing, pozyskiwanie sponsorów, itp.), za zgodą Opiekuna Koła.

§36. Wysokość składek członkowskich ustalana jest przez Zarząd.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Koła

§37. Zarząd lub Komisja Rewizyjna ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków najpóźniej 30 dni od daty otrzymania wniosku o zmianę statutu lub rozwiązanie Koła, popartego przez co najmniej 3/4 Członków Zwyczajnych Koła.

§38. Zmiana Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania.

  • RSS
  • Facebook